Maier Neuberger Architekten B1523 NYB.MNA.WB.München.Herthastraße

B1523 WB München Herthastraße

Wettbewerb Wohnanlage

, München, BGF O.I. 11.000 m²