Maier Neuberger Architekten B1513 NWN.MNA.WB.Nürnberg.Karl-Schöneleben-Strasse

B1513 WB Nürnberg Karl-Schönleben-Strasse

Plangutachten Typenhaus

, Nürnberg, BGF O.I. 4.787 m²